Algemene Voorwaarden

1. Gegevens

Linsey Roses Beautyfarm
Spaanse lindebaan 50
1850 Grimbergen
België
linseyrosesbeautyfarm@gmail.com

2. Afspraken/annulatie

Indien u een afspraak maakt gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden:

- Afspraken die 1 dag van tevoren geannuleerd worden, zullen voor 50% in rekening gebracht worden. Indien u de betaling niet in orde brengt is een volgende afspraak niet meer mogelijk en worden alle andere afspraken geschrapt. Bv. Je hebt een afspraak woensdag en annuleert dinsdag.

- Afspraken die 2 dagen van tevoren geannuleerd worden zijn kosteloos. Bv. Je hebt een afspraak op woensdag & annuleert maandag.

3. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Linsey Roses Beautyfarm en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Linsey Roses Beautyfarm en de Consument.

4. Het aanbod
a) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Linsey Roses Beautyfarm niet;
b) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a) de prijs inclusief belastingen;
b) de eventuele kosten van aflevering;
c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d) de wijze van betaling en aflevering.

5. De overeenkomst
a) De Consument kan bij Linsey Roses Beautyfarm een bestelling plaatsen via de website www.linseyrosesbeautyfarm.be. Telefonische bestellingen of bestellingen per mail zijn mogelijk doch enkel op voorwaarde dat deze schriftelijk worden bevestigd.
b) Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door Linsey Roses Beautyfarm in behandeling genomen, indien de Consument alle gevraagde informatie correct en compleet heeft bezorgd.
c) De Overeenkomst komt tot stand nadat Linsey Roses Beautyfarm de bestelling van Consument heeft aanvaard (welke aanvaarding blijkt uit automatische bevestigingsmail), de bestelling door de consument is betaald (m.u.v. rembourszendingen) en door Linsey Roses Beautyfarm is verzonden.
d) Linsey Roses Beautyfarm heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen en zulks zonder dat Linsey Roses Beautyfarm gehouden is tot enige schadevergoeding.

6. Herroepingsrecht bij levering van Producten
a) De Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden.
b) Indien dit niet het geval is, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.

c) Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument verbindt zich ertoe de verpakking niet te verbreken. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Linsey Roses Beautyfarm retourneren. Alle kosten verbonden aan het retourneren zijn ten laste van de Consument.  Artikelen die werden aangekocht tijdens kortingsperiodes of aan sterk afgeprijsde kortingen kunnen niet ingeruild worden.

7. De Prijs
a) Indien de prijzen voor de aangeboden Producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging Linsey Roses Beautyfarm.
b) De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro exclusief BTW.

8. Voorschotten diensten

a) Indien u gebruik maakt van de diensten van Linsey Roses Beautyfarm op uw huwelijk zal er gevraagd worden om een voorschot te betalen om de data in de agenda te blokkeren. U heeft zelf de keuze om het bedrag volledig te voldoen tijdens de test, op de trouwdag zelf of na de trouwdag door middel van een factuur of cash. 

b) Voorschotten/volledige betalingen van diensten worden niet terugbetaald indien er een wijziging/annulering komt in uw plannen. U heeft wel de mogelijkheid om de voorschotten mee te verplaatsen naar een andere dag indien deze dag nog beschikbaar is in de agenda of om deze te spenderen aan andere diensten of producten bij Linsey Roses Beautyfarm.

9. Klachtenregeling
a) Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden tenzij schriftelijk bekendgemaakt aan Linsey Roses Beautyfarm binnen de zeven (7) Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
b) De bij Linsey Roses Beautyfarm ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

10. Veiligheid en Privacy
a) Indien de Consument producten koopt van Linsey Roses Beautyfarm mag Linsey Roses Beautyfarm de Consument informeren over eigen, gelijksoortige producten en diensten, per post, telefoon of email. Indien de Consument geen e-mails van Linsey Roses Beautyfarm meer wenst te ontvangen, kan een e-mail worden gestuurd naar linseyrosesbeautyfarm@gmail.com of kan er gebruik worden gemaakt van de uitschrijf mogelijkheid in elke nieuwsbrief.
b) Op de Bestellingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Policy van Linsey Roses Beautyfarm van toepassing:

Privacy Policy
Linsey Roses Beautyfarm respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
Linsey Roses Beautyfarm zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

11. Diversen
Linsey Roses Beautyfarm behoudt zich het recht om bij, producten die zijn aangeduid als ‘uitsluitend voor professioneel gebruikt’, de verkoop te weigeren aan particulieren zonder dat zij minimaal een diploma, getuigschrift of andere vorm van bekwaamheid en kennis van het vakgebied kunnen voorleggen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
b) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Antwerpen.
c) Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op klant.